Terms of Purchase Raw and Packaging

Shipping Conditions

The supplier is obliged to inform Froneri in written about any product-related change, such as recipe and production process change, inclusively usage of other raw material origin, change of production site, changes to utilized production devices or changes to the product portfolio (danger of contamination).

All goods delivered to Froneri Adriatic must be from one batch (LOT) and have minimum 80% remaining shelf life (except in the special cases that are previously confirmed) delivered on EUR pallets (1200x800 mm).

The supplier should deliver material using the predefined palletization.

Every delivery should be accompanied by specific documents:

· Original Invoice (4 copies)

· Packing list

· CMR

· EUR 1

· Health Certificate, dully stamped and signed

· Veterinary Certificate (only for animal origin materials)

· Product Specifications (Technical data sheet)

· Certificates of Analysis

· Froneri Material number

In the case that delivered material is from local (domestic) supplier, CMR and EUR 1 documents are not needed.

Copies of the above mentioned documents have to be e-mailed or faxed to Froneri Adriatic immediately upon the loading, enabling receiver of the material to prepare other papers necessary for import.

Each packaging has to be declared with sticker in Serbian language with following data:

NAZIV PROIZVODA: (Product Name)

DATUM PROIZVODNJE: (Production Date)

ZEMLJA POREKLA: (Country of Origin)

SASTOJCI: (List of Ingredients)

NETO KOLIČINA: (Net Weight)

UPOTREBLJIVO DO: * if date is printed in format: dd/mm/yyyy than put like this:

NAJBOLJE UPOTREBITI DO: (Best Before) * if date is printed in format: mm/yyyy than put like this: NAJBOLJE UPOTREBITI DO KRAJA: (Best Before End)

USLOVI ČUVANJA: (Storage Conditions)

LOT: (LOT/batch/serial number)

PROIZVOĐAČ: (Producer)

UVOZNIK: (Importer)

PROIZVEDENO U: (Made in)

UVEZENO IZ: (Imported from)

The supplier must record on the invoice:

Purchase Order number (PO) as indicated on PO sent by Froneri Adriatic Payment Terms Bank Account

Contract Terms and Conditions

OPŠTI USLOVI I PRAVILA UGOVORA O KUPOPRODAJI ROBE

1. Naručivanje robe:

1.1 Svaki Ugovor o kupovini robe, kao i svaka pojedinačna isporuka robe, sporazum ili porudžbina Naručioca podležu ovim Opštim uslovima i pravilima ugovora o kupoprodaji robe, i ova pravila će se primenjivati u svim slučajevima osim kada su ugovorne strane, pismenim putem predvidele drugačije.

1.2 Ugovor o kupovini robe, nalog ili porudžbina obavezuju Naručioca samo ukoliko su izdati u pismenoj formi. Svi usmeni dogovori moraju biti pismeno potvrđeni. Usuprotnom ne proizvode pravno dejstvo.

1.3 Ovaj ugovor će se smatrati prihvaćenim od strane dobavljača i obavezuje dobavljača i njegove pridružene kompanije nakon što se desi prvo od sledećeg: (i) ako dobavljač ne odbije uslove ugovora u roku od 3 dana od njegovog izdavanja; (ii) ako dobavljač izričito prihvati ovaj ugovor u bilo kom obliku; (iii) ako dobavljač ili bilo koji ako njegove pridružene kompanije na bilo koji način počnu da izvršavaju ovaj ugovor.

2. Isporuka robe

2.1. Dobavljač je u obavezi da isporuči robu u svemu prema nalogu/porudžbini, dispoziciji Naručioca i u preciziranom roku. Dobavljač je u obavezi da odmah po saznanju činjenice da će isporuka kasniti ili da neće biti u mogućnosti da isporuči dovoljnu količinu robe odgovarajućeg kvaliteta, obavesti Naručioca o tome.

2.2. U slučaju bilo kakvog odstupanja u pogledu ugovorenih količina i/ili kvaliteta isporučene robe Naručilac je dužan da o tome sačini zapisnik i o tome obavesti Dobavljača.

3. Plaćanje

3.1. Cena za isporuku robe je iskazana bez PDV-a, koji pada na teret Naručioca. Ukoliko faktura ne bude imala broj narudžbenice ista neće biti prihvaćena od strane Naručioca validna.

3.2. Naručilac neće biti u obavezi da plati za bilo koju robu koja nije isporučena ili formalno prihvaćena, ili koju je Naručilac vratio, u skladu sa ovim Ugovorom.

4. Kvalitet proizvoda

4.1. Kvalitet predmetne robe mora biti u potpunoj saglasnosti sa traženom Specifikacijom robe (ili uzorkom) koja jepredmet ugovora i sastavni je deo ugovora, kao i svim pravilnicima koji su na snazi na teritoriji Republike Srbije, za robu navedenu u Specifikaciji

4.2. Dobavljač je u obavezi da dostavi sve fizičko-hemijske i mikrobiološke analize za proizvode koji su navedeni u Specifikaciji, a koji se odnose na konkretnu isporuku.

4.3. Dobavljač je u obavezi da obezbedi i dodatne potvrde o higijenskoj ispravnosti u zavisnosti od vrste robe navedene u Specifikaciji i konkretne isporuke (Potvrda o izvršenoj dezinfekciji transportnog sredstva-kamiona i sl.).

4.4. Dobavljač je u obavezi da pre prve isporuke proizvoda dostavi i potpisanu izjavu o alergenima u formi (MAD) koju će mu dostaviti Naručilac. Izjava o alergenima mora biti ažurirana svaki put kada proizvođač promeni sirovine, procese ili proizvodni program koji može da utiče na informacije o alergenima. Ukoliko proizvođač ima više proizvodnih lokacija, Dobavljač je u obavezi da dostavi izjave o alergenima za svaki proizvodni pogon gde se proizvodi roba koja je predmet ovog ugovora.

4.5. Dobavljač garantuje da proizvodi koji se isporučuju na osnovu ovog ugovora ne sadrže genetički modifikovane organizme (GMO), niti su proizvedeni od proizvoda koji sadrže genetički modifikovane organizme ili kombinaciju genetički modifikovanih organizama, odnosno koji se ucelini sastoje ili kao komponentu sadrže jedan ili više genetički modifikovanih organizama ili deo genetički modifikovanog organizma.

4.6. Naručilac je ovlašćen da odbije svaku isporuku uz koju Dobavljač nije priložio odnosno dostavio kompletnu dokumentaciju vezanu za Kvalitet proizvoda.

4.7. Kvantitativni prijem robe vrši magacinska služba Naručioca, koja sačinjava prijemnicu, a zapisnikom se utvrđuju eventualna odstupanja u isporučenoj količinirobe.

4.8. Kvalitativni prijem robe vrši Služba kontrole kvaliteta Naručioca, prema važećim metodama. Svaka isporuka robe biće uzorkovana i proverena od strane Službe za kontrolu kvaliteta Naručioca.

4.9.Ukoliko rezultati dobijene analize pokažu odstupanja od ugovorenog kvaliteta, Služba kontrole kvaliteta Naručioca ovlašćena je da odbije prijem robe i vrati je Dobavljaču.

4.10. U slučaju konstatovanja odstupanja od ugovorenog kvaliteta obaveza je Dobavljača da, o svom trošku, odmah preuzme neispravne količine i da ih zameni robom ugovorenog kvaliteta.

4.11. U slučaju bilo kakvih mogućih odstupanja od ugovorenog kvaliteta, Dobavljač je dužan da pre isporuke dostavi Naručiocu obaveštenje u pismenoj formi. Takvu robu Dobavljač može isporučiti samo nakon dobijanja izričite pismene saglasnosti Naručioca. Podrazumeva se da Naručilac ima pravo, da ukoliko to želi, prihvati i onu isporuku koja u potpunosti ne odgovara ugovorenim parametrima navedenim u Specifikaciji, uz obavezu Dobavljača da izvrši smanjenje ugovorene cene.

4.12. Dobavljač će reklamacije na kvalitet i kvantitet uvažavati u roku od 30 dana od dana isporuke, osim u slučaju skrivenih mana kada je taj rok 30 dana od dana saznanja za skrivenu manu.

4.13. U svakom slučaju Naručilac ima pravo nanaknadu stvarne štete i izmakle dobiti, koja nastane kaoposledica nepoštovanja ugovornih obaveza od strane Dobavljača.

5. Poslovna tajna

5.1 Ugovorne strane su saglasne da se strogo poverljivim smatraju sve informacije koje se odnose na ovaj ugovor, akoje su dostavljene ili stavljene na raspolaganje Dobavljaču.

5.2 Dobavljač je dužan da tokom trajanja ovog ugovora kao i neograničeno po prestanku važenja ugovora čuva kao profesionalnu tajnu poverljive informacije dobijene od Naručioca.

5.3 Neovlašćeno saopštavanje poverljivih informacija (poslovne tajne) trećim licima od strane Dobavljača, bez znanja i saglasnosti Naručioca, razlog je za jednostrani raskid ugovora, uz pravo Kupca na naknadu štete i izmakle dobiti.

6. Usaglašenost sa propisima

6.1. Dobavljač će se pridržavati Froneri Supplier Code-a, koji je propisao Kupac, svih važećih zakona, uključujući i sve zakone koji se odnose na mito, korupciju, moderno ropstvo, izbegavanje poreza i finansijski kriminal a koji su primenljivi na izvršenje ovog Ugovora od strane Dobavljača. Dobavljač će se pridržavati svih izvoznih kontrola i zakona o ekonomskim sankcijama u bilo kom delu UK, EU i USA i bilo koje teritorije na kojoj Dobavljač sprovodi svoje poslovanje. Dobavljač će sprovesti i održavati politike i procedure koje će osigurati usklađenost sa Članom 6. Dobavljač će osigurati da sva lica (uključujući sve njegove zaposlene, agente, izvođače radova, predstavnike i podizvođače radova) poštuju navedeno u Članu 6. i biće direktno odgovoran za bilo koje kršenje Člana 6. od strane tih lica. Dobavljač će odmah obavestiti Froneri o bilo kom vidu kršenja Člana 6. Svako kršenje Člana 6. će se smatrati kršenjem ovog Ugovora i daje pravo (ali ne obavezuje) Kupcu za momentalni prekid Ugovora bez daljih obaveza ka Dobavljaču.

7. Opšte odredbe

7.1. Sve odredbe Ugovora i ovih Opštih uslova tumačiće se u skladu sa propisima Republike Srbije, tako da je merodavno pravo – pravo Republike Srbije.

7.2. Svi dobavljači su obavezni se pridržavati uslova propisanih kroz Froneri Supplier Code koji je sastavni deo ovog Ugovora u kojem su sadržani i propisani minimum standarda kojih se isti moraju pridržavati u svom poslovanju.

7.3. Eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora, ugovorne strane pokušaće da reše mirnim putem, u protivnom ugovaraju nadležnost Privrednog suda u Beogradu.

7.4. U slučaju neusaglašenosti između srpske i engleske verzije ovog Ugovora, preovlađuje srpska verzija.

7.5. Dobavljac ne može ustupiti, preneti ili podugovoriti sva ili neka prava i obaveze iz ovog Ugovora bez predhodnog pismenog odobrenja od strane Naručioca, ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na bilo koji oblik prenosa potraživanja.

MILKA, OREO and TOBLERONE are trademarks of the Mondelez International Group, used under license

NIRVANA, ALOMA, BEST, TOPGUN, PIRULO, NESQUIK, KITKAT and FAMILIA HIT are trademarks of Société des Produits Nestlé S.A, Vevey, Switzerland, used under license